groene stad challange

groene stad challenge

Welke gemeenten
gaan de uitdaging aan?

Ruim 100 gemeenten gingen de uitdaging aan. Wie VOLGT?

Elke gemeente wil vergroenen, maar de vraag is hoe? Wij geloven dat het begint bij inzicht. Welke buurt is het groenst? Hoeveel groen heeft iedere inwoner tot zijn beschikking? En waar ontbreekt het juist aan beplanting? De Groene Stad Challenge geeft op basis van data-analyses, satellietbeelden, luchtfoto’s en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) diepgaand inzicht in de mate van vergroening per wijk of buurt binnen uw gemeente. Zo wordt duidelijk waar het al goed gaat en waar de vergroeningspotenties aanwezig zijn. Voor een periode van 3 jaar worden de resultaten van het data-onderzoek geanalyseerd en krijgt u een goed inzicht in het groen binnen de bebouwde kom van uw gemeente.

editie2021

De bekendmaking 'Groenste Stad of Dorp van Nederland' vindt plaats op 24 januari 2022. Dat is over:

Dagen
Uren
Minuten

Groene steden en dorpen dragen bij  aan het opvangen van  klimaatverandering, het herstel van de biodiversiteit en de bevordering van  de gezondheid van bewoners. Daarom dagen we alle gemeentes in Nederland uit om deel te nemen aan de Groene Stad Challenge 2022!

Op welke vragen geeft de Groene Stad Challenge antwoord?

Groene Stad Challenge voorbeeldrapportage
Voorbeeld van een pagina uit de nulmeting van de gemeente Breda

Waarom doet de gemeente Breda mee aan de Groene Stad Challenge?

Paul de Beer, wethouder stedelijke ontwikkeling,
legt het uit!

Waarom doet de gemeente Zwijndrecht mee aan de Groene Stad Challenge?

Jacqueline van Dongen, wethouder openbare ruimte,
legt het uit!

Deze gemeenten deden mee aan de Groene Stad Challenge 2021!

Mag het nog wat groener?

De Groene Stad Challenge laat  binnen uw gemeente zien waar het goed gaat en waar nog ruimte bestaat voor verbetering. Van grijs naar groen. Waar en hoeveel daken kunnen vergroend worden? Waar is ruimte voor bomen? In welke wijk ligt de meeste zinloze verharding? Waar kunnen  parkeerplaatsen vergroenen? Op basis van die inzichten kunnen onderbouwde beleidskeuzes en ambities worden gemaakt. Een jaar later komen we terug om te kijken hoe de vergroening vordert.

 

Groen levert een belangrijke bijdrage aan veel van onze hedendaagse en toekomstige uitdagingen. Groen is belangrijk voor de gezondheid van bewoners, het draagt bij aan de fysieke (verkoeling, afvangen fijnstof, geluidsreductie) en mentale gezondheid (o.a. stressreductie). Groen biedt ook letterlijk ruimte voor ontspanning en beweging. Veel, goed verbonden en afwisselend groen is dan weer een belangrijke voorwaarde voor de biodiversiteit in de stad. Ook wordt groen gezien als een oplossing voor veel negatieve effecten van het veranderend klimaat (hittestress, wateroverlast en droogte). Tenslotte dragen bomen concreet bij aan het binden van CO².

In het kader van deze challenge maken wij voor u inzichtelijk waar ruimte is voor meer groen. Op basis van de data krijgt u concreet handelingsperspectief om te vergroenen. Vragen waar u tevens antwoord op krijgt:

 • Waar, hoeveel en welke categorie (1e, 2e of 3e) bomen kan ik toevoegen in mijn stad of dorp?
 • Waar en hoeveel daken kunnen vergroend worden in mijn stad of dorp?
 • Hoeveel zinloze verharding ligt er in mijn stad of dorp en in welke buurten is de potentie tot vergroening het grootst?
 • Waar zijn kansrijke plekken om andere vormen van vegetatie toe te voegen?
 • Welke parkeerplaatsen kan ik vergroenen?
 • Waar kan ik groene verblijfsplekken toevoegen in mijn stad of dorp?
Groene Stad Challenge 2021

Belangrijke Informatie

De kosten voor deelname in 2022 bedragen eenmalig € 5.000,- voor kleine gemeenten. Voor gemeenten uit de G40-lijst zijn de kosten € 10.000 (bedragen excl. BTW) per gemeente.

Enkele provincies bieden de mogelijkheid (deels) bij te dragen in de kosten. Vraag er naar bij uw contactpersoon bij de provincie. 

Wanneer u zich inschrijft voor deze Groene Stad Challenge, ontvangt u gedurende drie jaar jaarlijks inzicht in de staat van het stedelijk groen in uw gemeente.

Wat wordt geanalyseerd?

We analyseren de stad of het dorp op basis van een aantal parameters Hierop baseren we ook de beoordeling. Daarnaast geven we inzicht in een aantal vergroeningspotenties. De potenties tellen niet mee in de beoordeling, maar geven wel aan hoe en waar de stad of het dorp vergroend kan worden.

Welk gebied analyseren jullie?

We analyseren de bebouwde kern van een gemeente, niet het buitengebied. Binnen de bebouwde kern analyseren we op buurtniveau. We geven inzicht in hoe de buurten zich tot elkaar verhouden qua hoeveelheid groen en laten op buurtniveau ook de vergroeningspotenties zien.

Mijn gemeente bestaat uit meerdere dorpen, welke analyseren jullie dan?

Dan heeft u als gemeente geluk, want we analyseren alle bebouwde kernen van een gemeente. Dus bestaat uw gemeente uit tien dorpskernen, dan analyseren we die alle tien. Gehuchten, buurtschappen en verspreide bebouwing worden niet geanalyseerd.

Op basis van welke data analyseren jullie?

Wij gebruiken openbare databronnen van PDOK die voor heel Nederland verkrijgbaar zijn. Op basis daarvan maken we de vergelijking tussen de steden en dorpen. Naast luchtfoto’s gebruiken we de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de meest recente gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Hoe actueel is de data die jullie gebruiken?

We gebruiken de meest recente informatie, zodat we een zo accuraat mogelijk beeld geven. De BGT wordt door een gemeente zelf bijgehouden. Deze is dus actueel. We gebruiken de meest recent gepubliceerde versie van de BGT. Daarnaast gebruiken we luchtfoto’s uit 2020, deze zijn voor heel Nederland verkrijgbaar.

Hoe objectief zijn de uitkomsten?

Met de challenge willen we een objectief inzicht geven in een aantal parameters waarop de stad of een dorp wordt beoordeeld. Deze geven een zeer accurate weergave van de situatie in 2020, zeker door een combinatie met BGT en de CBS-gegevens.

De inzichten van de vergroeningspotenties zijn op basis van aantal aannames bepaald. Deze aannames zijn tot stand gekomen door een team van specialisten. De hoeveelheden bij vergroeningspotenties zijn bruto aantallen. Het is aan iedere gemeente zelf om te bepalen wat wel wenselijk of niet wenselijk is.

Hoe gedetailleerd zijn de uitkomsten?

De analyse wordt gedaan tot op een detailniveau van 50cm nauwkeurigheid. We publiceren de resultaten op buurtniveau, dit wil zeggen de parameters en vergroeningspotenties. Per parameter en vergroeningspotentie weet u op buurtniveau hoe een buurt ervoor staat.

Wanneer er interesse is voor nog meer gedetailleerde informatie van de beoordeling en voor een individuele vergroeningspotentie (zoals zinloze verharding) dan kunnen wij deze inzichten leveren. Hiervoor wordt een meerprijs gerekend.

Hebben wij als gemeente deze data niet zelf ter beschikking?

Nee, wij hebben voor de challenge nagedacht welke data een gemeente in het algemeen tot zijn beschikking heeft. Denk bijvoorbeeld aan het groen in particulieren tuinen. Wij richten ons met de analyse op de data die aanvullend zijn op uw eigen data. Ons doel is om gemeenten te voorzien met data die ze samen met hun eigen beheersgegevens kunnen gebruiken voor de vergroening. Zo zijn deze data ook aanvullend op data uit stresstesten.

De vergroeningspotenties heeft u sowieso niet in beeld, omdat deze op basis van door Sweco ontwikkelde tools tot stand zijn gekomen. Om deze inzichten te kunnen produceren, zijn er ook aannames gedaan die juist ook gebaseerd zijn op de kennis van specialisten.

Welke inzet wordt er van deelnemende gemeenten verwacht?

U hoeft niets te doen! Als u zich inschrijft, dan voeren wij de analyse uit. Er is  geen data of input van u nodig. Als u van ons in de herfst de inzichten ontvangt, kunt u daarmee aan de slag gaan om beleid te formuleren, ambities te bepalen of projecten te initiëren. Ook daar kunnen we u bij ondersteunen.

Wat gebeurt er met de uitkomsten, worden deze openbaar gedeeld?

Deels, de paramaters die we gebruiken om de stad of het dorp te ranken, zullen wel gedeeld worden op het HUGSI-platform. Dit zal op het niveau van stad of dorp zijn. Wanneer u dit niet wilt, dan kunnen we dit uiteraard niet delen. De data op buurtniveau, dus de parameters en ook de vergroeningspotenties, zullen wij niet openbaar delen. Het idee is om dit binnen een afgeschermd deel op het HUGSI-platform te ontsluiten waar u zelf als gemeentelijke organisatie op kunt inloggen.

Kan ik in 2022 ook meedoen met de challenge?

Jazeker. U kunt uw gemeente inschrijven via het formulier op deze site.

 Wat kost deelname aan de challenge?

Dit kost eenmalig €5.000,- voor kleine gemeenten en €10.000 voor G40-gemeenten (prijzen exclusief btw). 

Relatie groen en gezondheid
Steeds meer komt er aandacht voor de relatie tussen de hoeveelheid groen in de directe werk- en woonomgeving en onze gezondheid. Vanuit wetenschap worden er steeds meer inzichten gedeeld die ons bewust maken van deze relatie. Deze relatie wordt onderverdeeld in onze fysieke gezondheid en mentale gezondheid/ welzijn. Bij de fysieke gezondheid moet u dan denken aan de zuiverende en koelende werking van groen en dan met name bomen. Maar ook het dempen van geluid en het afvangen van fijnstof. Groen zorgt ook voor een betere mentale gezondheid, door de stressreducerende functie van groen. Alleen al uitkijken op groen heeft een positief effect op gezondheid en vermindert stressgerelateerde aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, depressies en angststoornissen. Ook biedt groen kansen voor ontmoeting en zet het aan tot beweging. Kortom enorm veel positieve effecten van groen op onze gezondheid.

Inzicht!
Middels de challenge maken we inzichtelijk hoe het groen in de stad verdeeld is en hoeveel openbaar groen er per inwoner beschikbaar is. Dit geeft een indicatie of iedereen voldoende groen tot zijn beschikking heeft. Ook maken we inzichtelijk hoe groen de tuinen zijn, zodat daar gericht meer aandacht aan gegeven kan worden.

Relatie groen en biodiversiteit
De biodiversiteit holt de laatste jaren achteruit. Om deze achteruitgang stop te zetten en misschien zelfs om te keren moeten we zorgen voor meer leefgebied. Daarbij moeten we niet alleen kijken naar het landelijk gebied en natuurgebieden, ook de stad biedt heel veel potentie. Nederlandse steden worden steeds belangrijker als leefgebied voor allerlei soorten planten en dieren. De biodiversiteit in steden is tegenwoordig zelfs vaak hoger dan op het platteland, omdat er veel variatie en afwisseling is in het landschap en er weinig bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. In het algemeen kan gezegd worden dat voor een hoge biodiversiteit het belangrijk is dat er voldoende groen is, dat dit goed verbonden is en dat er veel variatie in het groen is. Daarnaast draait biodiversiteit ook om de soorten en afwisseling daartussen. Helaas zijn veel steden en dorpen nog vrij eenzijdig ingericht, met veel van hetzelfde en veelal bomen en gras. Gelaagdheid in beplanting is ook belangrijk voor de biodiversiteit.

Inzicht!
We maken middels de challenge inzichtelijk hoe het groen verdeeld is en wat voor soort vegetatietypen er zijn. Waarbij we ook het groen in de tuinen meenemen. U krijgt als gemeente dus voor het eerst een echt compleet beeld van uw stad of dorp. Vanuit daar kunt u in combinatie met uw eigen inzichten, gericht gaan werken aan biodiverse steden en dorpen.

Relatie groen en klimaatadaptatie
Groen wordt steeds meer gezien als een belangrijke oplossing in ons vraagstuk om onze steden en dorpen aan te passen aan het veranderend klimaat. Dat is niet gek, want groen draagt in deze context bij aan het oplossen van diverse klimaatproblemen; hitte, wateroverlast en droogte. Groen zorgt voor verkoeling, het laat water infiltreren en houdt water (tijdelijk) vast. Met genoeg groen in de stad zijn onze dorpen en steden dus opgewassen tegen de weersextremen veroorzaakt door klimaatverandering.

Inzicht!
Middels de challenge analyseren we hoe groen verschillende buurten in uw stad of dorp zijn, kijkend naar particulier en openbaar groen. Ook maken we inzichtelijk waar de grote oppervlaktes met boomkronen zitten en waar deze juist ontbreken. Met de inzichten van de vergroeningspotenties en uw eigen stresstesten kunt u gericht gaan inzetten op vergroening op plekken waar dit nodig is. Denk aan plekken met wateroverlast of een hoge gevoelstemperatuur. Zo werkt u grondig en gericht aan een klimaatadaptieve stad of dorp.

 • Jaarlijks een objectief inzicht in het groen op wijk- en dorpsniveau binnen de bebouwde kom van uw gemeente gedurende drie jaar.
 • Inzicht in de vergroeningspotenties in uw gemeente met concreet handelingsperspectief.
 • Toegang tot het HUGSI-green platform. Dit biedt de mogelijkheid om kennis en best practices uit te wisselen met andere gemeenten en vergroot de zichtbaarheid, zowel nationaal als internationaal.
 • Ondersteuning, advies en kennis op het gebied van duurzaam aanleg en onderhoud van groen door drie gerenommeerde partijen.

De volgende gemeenten doen al mee:

 • Aalten
 • Albrandswaard
 • Alkmaar
 • Alphen aan den Rijn
 • Amstelveen
 • Apeldoorn
 • Barendrecht 
 • Barneveld
 • Blaricum
 • Bloemendaal
 • Breda
 • Bronckhorst
 • Brunssum
 • Bunnik
 • Buren
 • Delft
 • Deurne
 • Diemen
 • Doetinchem
 • Dordrecht
 • Enschede
 • Gouda
 • Haarlemmermeer
 • Harderwijk
 • Heerde
 • Heerhugowaard
 • Helmond
 • Hendrik-Ido-Ambacht
 • Hillegom
 • Hilversum
 • Hoorn
 • Huizen
 • Kaag en Braassem
 • Laarbeek
 • Langedijk 
 • Laren
 • Leiderdorp
 • Lingewaard
 • Lisse
 • Maasdriel
 • Maassluis
 • Midden-Delftland
 • Montferland
 • Neder-Betuwe
 • Nieuwkoop
 • Oldebroek
 • Oss
 • Ouder-Amstel
 • Papendrecht
 • Purmerend
 • Raalte
 • Renkum
 • Rheden
 • Ridderkerk
 • Rijswijk
 • Roosendaal
 • Schagen
 • Sittard-Geleen
 • Teylingen 
 • Tilburg
 • Uden
 • Utrechtse Heuvelrug
 • Venlo
 • Vlaardingen
 • Vught
 • Waalwijk
 • Weert
 • West Betuwe
 • Westland
 • Winterswijk
 • Zaanstad
 • Zaltbommel
 • Zeist
 • Zoetermeer
 • Zoeterwoude
 • Zwijndrecht
Groene Stad Challenge 2021

Hoe gaat de Groene Stad Challenge in zijn werk?

1

Gemeenten kunnen zich aanmelden via het formulier, wij doen de rest. Met veel ervaring op het gebied van data, groen en kaartmateriaal hebben we alle expertise in huis om betrouwbare inzichten te leveren.

3

De uitreiking van de awards en het Husqvarna ondersteuningspakket voor lokale burgerinitiatieven wordt tijdens een speciaal online event op 24 januari 2022 vanuit Circl Amsterdam bekendgemaakt. Dan weten we welke stad en dorp de groenste zijn. 

Tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte waren de organisatoren ook aanwezig met een stand en werd een presentatie gegeven over de Challenge. 

Meld u aan!

“Er liggen enorme uitdagingen op het gebied van biodiversiteit, klimaatadaptatie en gezondheid voor ons. Deze challenge biedt de nodige handvatten in inzichten voor gemeenten. Zo kunnen ze snel stappen zetten richting een groenere en fijnere stad!”

Lodewijk Hoekstra

“Er liggen enorme uitdagingen op het gebied van biodiversiteit, klimaatadaptatie en gezondheid voor ons. Deze challenge biedt de nodige handvatten in inzichten voor gemeenten. Zo kunnen ze snel stappen zetten richting een groenere en fijnere stad!”

“In 2030 wil Breda de eerste stad in een park zijn in Europa. Om deze ambitie te realiseren, werken we samen met alle partijen en bewoners die hieraan kunnen bijdragen. De Groene Stad Challenge 2021 biedt ons de mogelijkheid om al het groen in Breda in beeld te brengen om van hieruit te werken aan een groenere en gezondere stad voor alle bewoners".

Wethouder Paul de Beer, gemeente Breda

De uitdagers

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de duurzame samenlevingen en steden van de toekomst. Samen met klanten en de kennis van 17.500 architecten, ingenieurs en adviseurs creëren we slimme oplossingen voor het stedelijk gebied.

De Husqvarna Group is een wereldwijde marktleider voor buitenmachines en innovatieve oplossingen voor bos-, park- en tuinonderhoud. Het gamma omvat onder meer kettingzagen, heggenscharen, robotgrasmaaiers en zitmaaiers.

NL Greenlabel staat voor een meetbaar duurzame leefomgeving. De organisatie beheert een integraal meetinstrument dat urgente opgaves zoals klimaatadaptatie, energietransitie, verlies van biodiversiteit en maatschappelijk draagvlak inzichtelijk maakt.

Groene Stad Challenge 2021
groen-stad-favicon

Inschrijfformulier

Inschrijf-formulier

Met dit formulier kun je je gemeente inschrijven op de wachtlijst voor de volgende editie in 2022!

Gegevens gemeente
Facturatiegegevens

Eerst een vraag? Stuur dan een mail naar groenestad@sweco.nl