De 7 vergroeningspotenties

Op deze pagina vindt u alle informatie over de 7 vergroeningspotenties die wij middels de Groene Stad Challenge inzichtelijk maken. Zodra u een account heeft aangemaakt op ons HUGSI-platform kunt u daar van uw eigen gemeente de potenties inzien.

Hieronder geven we een uitleg en beschrijving per potentie en lichten toe hoe we de potentie bepalen. Daarnaast is er ook een foto ter illustratie toegevoegd.

Onderaan de pagina ziet ook een voorbeeld van de potentiekaarten die wij ook voor uw gemeente kunnen vervaardigen. Het voorbeeld is van de buurt Geeren-Zuid in Breda.

De 7 vergroeningspotenties van de Groene Stad Challenge

Analyse + prioritering van de zinloze verharding: €7.500 (kleine gemeente) – €17.500 (grote gemeente)

Dit getal wordt bepaald door de verharding op een trottoir die geen functie heeft te inventariseren. Dit gaat om stukken van het trottoir die niet in gebruik zijn of te brede trottoirs. Dit is met een zelf ontwikkelde tool bepaald op basis van de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Een vak met zinloze verharding is minimaal 1,0 meter breed en 20 m2 groot. Het resultaat is het totaal van alle vakken zinloze verharding uitgedrukt in m2 per buurt.

 

Figuur 1 Een voorbeeld van zinloze verharding in gemeente Houten (foto: Sweco)

Potentiekaart parkeervakken: €1500 per buurt, €2500 voor gehele gemeente

Dit getal is bepaald door te analyseren waar in een buurt parkeervakken liggen en daar de m2 van te bepalen. Het betreft hier parkeervakken die in de BGT als aparte functie (parkeervlak) zijn aangeduid. Waar op de rijbaan geparkeerd wordt is niet meegenomen, omdat dit niet als aparte functie in de BGT staat.

Figuur 2 Voorbeeld van groen ingerichte parkeervakken (beeld: Sweco)

Uitwerking potentie bomen: €5.000 – €30.000

Dit getal is bepaald door per categorie bomen (1ste, 2de en 3de) te bekijken waar er bovengronds ruimte is om een nieuwe boom te planten. Verdeeld over:

 • Het aantal bomen van de 1ste grootte; 
 • Het aantal bomen van de 2de grootte; 
 • Het aantal bomen van de 3de grootte. 

Met een zelf ontwikkelde tool is bepaald waar er ruimte is voor een nieuwe boom, in dit geval op basis van stap 1 (bovengronds ruimtebeslag). Met de tool sluiten we de plekken uit waar geen boom geplant kan worden bijvoorbeeld; een weg, of een pand, of een particuliere tuin. Vervolgens is gekeken hoe groot de ruimte is voor een boom, daarbij houden we rekening met afstand tot andere objecten. De ruimte die geïdentificeerd wordt kan daarbij door een boom van de 1ste grootte, een boom of bomen van de 2de grootte en door meerdere bomen van de 3e grootte beplant worden. In de getallen zit dus een overlap. In deze analyse is niet gekeken naar de ondergrondse ruimte waar kabels en leidingen een beperking kunnen vormen, dit is stap 2 van de tool. Daarnaast is ook niet gekeken naar de wenselijkheid van het plaatsten van bomen op elke locatie, dit is ter beoordeling aan de gemeente.

Figuur 3 Voorbeeld bomen op een gazon (foto: Sweco)

Potentiekaart groene daken: €1.500 per buurt, €2.500 voor gehele gemeente

Dit getal (m2) is bepaald door van alle daken de hellingshoek te bepalen en vervolgens deze in te delen in drie categorieën:

 • Dak met helling 0-6% = zeer geschikt voor groen dak 
 • Dak met helling 6-8,5% = groen dak mogelijk, maar complexer 
 • Dak met helling >8,5% = groen dak te complex en kostbaar (op dit moment) 

In deze analyse is niet gekeken naar de draagkracht van gebouwen om te beoordelen of het technisch mogelijk is om groene daken aan te leggen. Een sedumdak is op basis van de dikte van het pakket al heel snel te realiseren.  

Figuur 4 Daken met sedumbedekking (foto: Sweco)

Potentiekaart verblijfsplekken: €1.500 per buurt, €2.500 voor gehele gemeente

In deze potentie is onderzocht waar groene/koele verblijfsplekken in de buurten gerealiseerd kunnen worden en hoeveel. We maken daarbij onderscheid in:

 • Verblijfsplekken van 250-500 m2
 • Verblijfsplekken van 500-1000m2
 • Verblijfsplekken van 1000-2500 m2
 • Verblijfsplekken van 2500-5000 m2
 • Verblijfsplekken van >5000 m2

De aantallen zijn bepaald door de grote vlakken (minimaal 250 m2) van drie andere potenties te inventariseren:

 • Grote vakken met zinloze verharding; hier kan je namelijk verharding weghalen en het opnieuw inrichten als groene/koele verblijfsplek.
 • Grote vlakken gazon; hier kun je namelijk beplanting en elementen aan toevoegen waardoor er een verblijfsplek ontstaat.
 • Grote oppervlaktes plat dak; mits akkoord van de eigenaar, geschikt, bereikbaar of bereikbaar te maken, zijn platte daken ook in te richten als verblijfsplek (daktuinen).

Figuur 5 Voorbeeld van een koele groen verblijfsplek (foto: Sweco)

Potentiekaart andere vegetatie: €1.500 per buurt, €2.500 voor gehele gemeente

Dit getal is bepaald door de m2’s van alle vlakken met openbaar gazon met als minimale grootte 20m2 op te tellen. 20m2 is aangehouden omdat dit een minimale oppervlakte is voor een te beheren groenvlak. Het resultaat is het totaal m2 aan gazon waar je andere vegetatie kan inzaaien/planten. Denk aan kruiden- of bloemrijk grasland, maar ook heester en bosplantsoen.

 

Figuur 6 Voorbeeld van kruidenvegetatie (foto: Sweco)

Potentiekaart groene tuinen: €1.500 per buurt, €2.500 voor gehele gemeente

Dit getal is bepaald door te analyseren uit hoeveel % groen de tuin bestaat. Dit is berekend door de m2 vegetatie te vergelijken met de m2 van de tuin. Het resultaat geeft per buurt het aantal tuinen te vergroenen onderverdeeld in: 

 • Aantal tuinen al voor 60% groen, deze zijn al maximaal groen 
 • Aantal tuinen die 0-10% zijn te vergroenen 
 • Aantal tuinen die 10-20% zijn te vergroenen 
 • Aantal tuinen die 20-30% zijn te vergroenen 
 • Aantal tuinen die >30% zijn te vergroenen 

Wij houden 60% groen als een optimum aan voor de hoeveelheid groen in de tuin. Dit is een generalisering van alle tuinen, een kleine (stads)tuin is moeilijker te vergroenen in oppervlakte van het totaal dan een grote tuin. Ook zit er een overschatting van 10% in. Deze overschatting wordt veroorzaakt door delen van de tuin waar schaduw is (door huis of bouwwerk) op het moment van de opname van de luchtfoto’s. Dit is uiteraard ook weer afhankelijk van de positie van het huis/bouwwerk ten opzichte van de tuin en windrichting, maar ook het moment op de dag dat de luchtfoto genomen is. Met 10% overschatting ondervangen we deze effecten. 

Figuur 7 Voorbeeld van een gezamenlijke binnnentuin (foto: Sweco)

Overige producten en diensten

Naast de inzichten in een van de zeven vergroeningspotenties zijn er nog een aantal diensten en producten vanuit de Groene Stad Challenge en ook vanuit de drie partijen (Sweco, NL Greenlabel en Husqvarna). Vanuit de Groene Stad Challenge zijn dit de volgende:

€750 voor één digitaal gesprek

Heeft u behoefte aan een verdiepend adviesgesprek over de cijfers, KPI’s of vergroeningspotenties van uw plaatsen neem dan contact met ons op . In een digitaal gesprek (via Teams) duiken we dieper in uw cijfers en bespreken wat ons daarin opvalt. Ook kunnen we u vergelijken met vergelijkbare plaatsen en kunt u uw vragen en plannen met ons bespreken.

€1.500 per plaats

1-4 plaatsen €2.500 per gemeente, 4-8 plaatsen €3.500 per gemeente, meer dan 8 plaatsen is €7.500 per gemeente

De vegetatiekaart van uw plaatsen kunt u vinden op ons HUGSI platform. Wellicht is het voor u ook interessant om de vegetatiekaart als GIS-shapefile te hebben van een plaats of van uw gehele gemeente. Met de vegetatiekaart heeft u goed inzicht in de drie typen vegetatie in uw plaats in zowel particulier als openbaar gebied. Ook heeft u goed inzicht in de grootte van de boomkronen. 

Figuur 8 Voorbeeld van een vegetatiekaart van de buurt Geeren-Zuid in Breda

Naast bovengenoemde producten en diensten bieden Sweco, NL Greenlabel Husqvarna en partner Stichting Steenbreek extra diensten en producten aan om de vergroening van uw gemeente te versnellen en de vergroening te borgen middels de labels voor de leefomgeving van NL Greenlabel. Een overzicht van het volledige aanbod vindt u op de menukaart.

Download de menukaart (pdf)

 

Potentiekaarten

Hieronder ziet u een voorbeeld van de zeven kaarten per potentie die wij ook voor uw gemeente kunnen vervaardigen. Het voorbeeld is van de buurt Geeren-Zuid in Breda.