Dagen
Uren
Minuten

tot de bekendmaking van de resultaten van de derde editie van de Groene Stad Challenge!

De 7 vergroeningspotenties

Op deze pagina vindt u alle informatie over de 7 vergroeningspotenties die wij middels de Groene Stad Challenge inzichtelijk maken. Zodra u een account heeft aangemaakt op ons HUGSI-platform kunt u van de plaatsen in uw eigen gemeente de potenties inzien. Als u bent ingelogd dan vindt u een dropdown menu met daarin cijfers van de 7 vergroeningspotenties. Dit zijn bruto potenties op basis van Quick scans en op basis van de situatie in 2020.

Wij geven een uitleg per potentie, beschrijven wat deze inhoudt, en lichten toe hoe de potentie is bepaald. Op deze site ziet u ook een voorbeeld van een kaart van de desbetreffende potentie, die wij ook voor uw gemeente kunnen vervaardigen. Het voorbeeld is van de buurt Geeren-Zuid in Breda. 

(afbeeldingen uit Sweco Database, tenzij anders vernoemd)

 

De 7 vergroeningspotenties van de Groene Stad Challenge

Uitwerking (analyse + prioritering) van de zinloze verharding: €10.000 (kleine gemeente) – €20.000 (grote gemeente) in een project

Dit getal is bepaald door de verharding op een trottoir die geen functie heeft te analyseren op basis van de Zinloze verhardingstool van Sweco. Dit gaat om stukken van het trottoir die niet in gebruik zijn of te brede trottoirs (breder dan 3,0 meter). De analyse wordt uitgevoerd op basis van de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Een vak met zinloze verharding is minimaal 1,0 meter breed en 20 m2 groot. Het resultaat is het totaal van alle vakken zinloze verharding uitgedrukt in m2 per buurt.

Figuur 1 Een voorbeeld van zinloze verharding in gemeente Houten (foto: Sweco)

Uitwerking potentie parkeervakken: €7.500 (kleine gemeente) – €12.500 (grote gemeente) in een project

Dit getal is bepaald door te analyseren waar in een buurt parkeervakken liggen op basis van de Groenparkeerwijzer. Het betreft hier parkeervakken die in de BGT als aparte functie (parkeervlak) zijn aangeduid. Waar op de rijbaan geparkeerd wordt is niet meegenomen, omdat dit niet als aparte functie in de BGT staat. De Groenparkeerwijzer is samen met Rain(a)way ontwikkeld. De tool maakt gebruik van verschillende gegevensbronnen, zoals bodemtype, grondwaterstand en droogte- en waterproblemen, om het impactgebied van regenwater te bepalen en urgente situaties te identificeren.

Figuur 2 Voorbeeld van groen ingerichte parkeervakken (beeld: Sweco)

Uitwerking potentie bomen: €7.500 –  €15.000 in een project

Dit getal is bepaald door per categorie bomen (1e, 2e en 3e) te analyseren waar er bovengronds ruimte is om een nieuwe boom te planten op basis van Sweco’s bomenplanttool.

Met de tool van Sweco is bepaald waar er ruimte is voor een nieuwe boom, in dit geval op basis van stap 1 (bovengronds ruimtebeslag). Met de tool sluiten we de plekken uit waar geen boom geplant kan worden bijvoorbeeld; een weg, of een pand, of een particuliere tuin. Vervolgens is gekeken hoe groot de ruimte is voor een boom, daarbij houden we rekening met afstand tot andere objecten. De ruimte die geïdentificeerd wordt kan daarbij door een boom van de 1e grootte, een boom of bomen van de 2e grootte en door meerdere bomen van de 3e grootte beplant worden. In de getallen zit dus een overlap. In deze analyse is niet gekeken naar de ondergrondse ruimte (stap 2) waar kabels en leidingen een beperking kunnen vormen. Daarnaast is ook niet gekeken naar de wenselijkheid van het plaatsten van bomen op elke locatie, dit is ter beoordeling aan de gemeente. De hoeveelheden worden weergegeven in aantallen:

 • Het aantal bomen van de 1e grootte;
 • Het aantal bomen van de 2e grootte;
 • Het aantal bomen van de 3e grootte.

 

Figuur 3 Voorbeeld bomen op een gazon
(foto: Sweco)

Potentiekaart groene daken: €1.500 per buurt, €2.500 voor gehele gemeente (direct leverbaar)

Dit getal (m2) is bepaald door van alle daken de hellingshoek te bepalen en vervolgens deze in te delen in drie categorieën: 

 • Dak met helling 0-6% = zeer geschikt voor groen dak
 • Dak met helling 6-8,5% = groen dak mogelijk, maar complexer
 • Dak met helling >8,5% = groen dak te complex en kostbaar (op dit moment)

In deze analyse is niet gekeken naar de draagkracht van gebouwen om te beoordelen of het technisch mogelijk is om groene daken aan te leggen. Een sedumdak is op basis van de dikte van het pakket al heel snel te realiseren. 

Figuur 4 Daken met sedumbedekking
(foto: Sweco)

Potentiekaart verblijfsplekken: €1.500 per buurt, €2.500 voor gehele gemeente (direct leverbaar)

In deze potentie is onderzocht waar groene/koele verblijfsplekken in de buurten gerealiseerd kunnen worden en hoeveel. We maken daarbij onderscheid in:

 • Verblijfsplekken van 250-500 m2
 • Verblijfsplekken van 500-1000m2
 • Verblijfsplekken van 1000-2500 m2
 • Verblijfsplekken van 2500-5000 m2
 • Verblijfsplekken van >5000 m2

 

De aantallen zijn bepaald door de grote vlakken (minimaal 250 m2) van drie andere potenties te inventariseren:

 • Grote vakken met zinloze verharding; hier kan je namelijk verharding weghalen en het opnieuw inrichten als groene/koele verblijfsplek. 
 • Grote vlakken gazon; hier kun je namelijk beplanting en elementen aan toevoegen waardoor er een verblijfsplek ontstaat.
 • Grote oppervlaktes plat dak; mits akkoord van de eigenaar, geschikt, bereikbaar of bereikbaar te maken, zijn platte daken ook in te richten als verblijfsplek (daktuinen). 

 

Optioneel kunnen we ook toetsen welke woningen voldoen aan de 200 of 300 meter afstand tot een koele/groen verblijfsplek

Figuur 5 Voorbeeld van een koele groen verblijfsplek
(foto: Sweco)

Uitwerking potentie andere vegetatie: €10.000 –  €15.00000 voor gehele gemeente in project

Dit getal is bepaald door de m2’s van alle vlakken met openbaar gazon te analyseren met de zinloos gazontool van Sweco. In deze quickscan is de minimale grootte 20m2 aangehouden, omdat dit een minimale oppervlakte is voor een te beheren plantvak. Het resultaat is het totaal m2 aan gazon waar je andere vegetatie kan inzaaien/planten. Denk aan kruiden- of bloemrijk grasland, maar ook heester en bosplantsoen. Naast het in beeld brengen van de potentie in kaartbeeld geven we ook advies vanuit beheer en brengen we de waarde voor biodiversiteit in beeld.

 

 

Figuur 6 Voorbeeld van kruidenvegetatie (foto: Sweco)

Potentiekaart groene tuinen: €1.500 per buurt, €2.500 voor gehele gemeente (direct leverbaar)

Dit getal is bepaald door te inventariseren uit hoeveel % groen de tuin bestaat. Dit is berekend door de m2 vegetatie te vergelijken met de m2 van de tuin. Het resultaat geeft per buurt het aantal tuinen te vergroenen onderverdeeld in:

 • Aantal tuinen al voor 60% groen, deze zijn al maximaal groen
 • Aantal tuinen die 0-10% zijn te vergroenen
 • Aantal tuinen die 10-20% zijn te vergroenen
 • Aantal tuinen die 20-30% zijn te vergroenen
 • Aantal tuinen die >30% zijn te vergroenen

 

Wij houden 60% groen als een optimum aan voor de hoeveelheid groen in de tuin. Dit is een generalisering van alle tuinen, een kleine (stads)tuin is moeilijker te vergroenen in oppervlakte van het totaal dan een grote tuin. Ook zit er een overschatting van 10% in. Deze overschatting wordt veroorzaakt door delen van de tuin waar schaduw is (door huis of bouwwerk) op het moment van de opname van de luchtfoto’s. Dit is uiteraard ook weer afhankelijk van de positie van het huis/bouwwerk ten opzichte van de tuin en windrichting, maar ook het moment op de dag dat de luchtfoto genomen is. Met 10% overschatting ondervangen we deze effecten.

 

Figuur 7 Voorbeeld van een gezamenlijke binnnentuin (foto: Sweco)

Potentiekaarten

Hieronder ziet u een voorbeeld van de zeven kaarten per potentie die wij ook voor uw gemeente kunnen vervaardigen. Het voorbeeld is van de buurt Geeren-Zuid in Breda.