Van start met Communities of Practice

De Nederlandse gemeenten staan voor een grote uitdaging op het gebied van biodiversiteit en klimaatadaptatie. Hoe deze uitdaging wordt aangegaan, van beleid tot en met uitvoering, is niet altijd een uitgestippeld pad. Voor nieuwe wijken en bestaande (dichtbebouwde) wijken zijn er volop mogelijkheden. Er zijn zowel civieltechnische oplossingen op het maaiveld als slimme constructies en installaties mogelijk. Ook in ontwikkelings- en herinrichtingsprojecten kan nog veel winst worden behaald. Het kan de verantwoordelijke professionals veel voordelen opleveren om kennis, ervaring en praktijkvoorbeelden onderling te delen. 

Deze kennisuitwisseling gaat Koninklijke Vereniging Stadswerk ondersteunen door vanaf maart van dit jaar te starten met nieuwe Communities of Practice (COP’s) in het kader van de Groene Stad Challenge. Stichting Steenbreek en Koninklijke Vereniging Stadswerk ondersteunen en faciliteren de COP’s en de Challenge. Het eigenaarschap van de COP’s ligt bij de deelnemende gemeenten.

Deelnemers bepalen samen de inhoudelijke agenda. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beleidsvraagstukken rondom verduurzaming, investerings- of infraknelpunten,  het vergroten van betrokkenheid van bewoners en de relatie groen-gezondheid. Steeds staat de onderlinge informatie-uitwisseling centraal.

De Communities zijn bedoeld voor de gemeentelijke leden van Stadswerk en deelnemers aan de Groene Stad Challenge die werkzaam zijn op onder andere de terreinen beleid, ecologie, natuur, biodiversiteit, gezondheid en uitvoering. Stadswerk richt  voor kleine gemeenten en grote gemeenten twee aparte Communities in.

Het aantal deelnemers per CoP is maximaal 25 personen.

Daarnaast zal Stadswerk via eigen landelijke webinars relevante en actuele ontwikkelingen breder onder de aandacht brengen. 

Namens haar partners faciliteert Stadswerk de Communities door:

  • het organiseren van (online) bijeenkomsten circa 3 keer per jaar, waarvan 1 keer een werkbezoek; 
  • het opstellen van vergaderagenda’s en beknopte gespreksverslagen;
  • het uitnodigen van sprekers;
  • het leveren van gespreksleiding;
  • het beschikbaar stellen van een besloten webplatform voor uitwisseling van notities.
 

Deelname aan de Communities of Practice is gratis voor deelnemende gemeenten en leden van Stadswerk. Is uw belangstelling gewekt? Meld u dan voor 21 februari a.s. aan via info@stadswerk.nl. U ontvangt dan een uitnodiging voor een eerste online bijeenkomst in maart of april van dit jaar.

Wilt u eerst meer weten? Zoek dan even contact met Marjolijn.vanRooijen@stadswerk.nl. 

Als gemeente of provincie deelnemen aan de Groene Stad Challenge 2.0? Schrijf je nu in voor de volgende editie!